FANDOMTypus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 77, Zeilen: 1ff (entire page)
Quelle: Muniesa 2007
Seite(n): 75, Zeilen: 8ff
Resulta útil disposar de valors normalitzats de referència de la població general. Les mitjanes i les desviacions estàndard (DE) de cadascuna de les dimensions del SF-36 a la població general espanyola s’han calculat per a cada sexe i grup d’edat per separat. A les Figures 12 i 13 podem veure els valors per a la població espanyola segons edat i sexe (home i dona, respectivament). Únicament s’inclouen els grups d’edat més freqüentment observats en aquest estudi 171,172.

Les preguntes de la versió estàndard fan referència a les quatre setmanes anteriors a l’administració del qüestionari, encara que hi ha una versió aguda que avalua la setmana anterior a l’administració del qüestionari.

El qüestionari no està dissenyat per a proporcionar un índex global, encara que s’han proposat puntuacions resum de salut física i de salut mental, mitjançant la combinació de les respostes dels ítems. Les respostes de cada ítem es codifiquen i es transformen en dos components resum (o components estandarditzats): el Físic (PCS) i el Mental (MCS) que permeten comparar els valors obtinguts amb els valors poblacionals. Per a la població general espanyola, aquests dos components resum tenen una mitjana de 50 i una DE de 10, de manera que totes les puntuacions per sobre o per sota de 50 són millors o pitjors, respectivament, que les de la població general espanyola.


171. Alonso J, Regidor E, Barrio G, Prieto L, Rodríguez C, De la Fuente L. Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de Salud SF-36. Med Clin (Barc) 1998; 111:410-6.

172. Becerra JA. Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes candidatos a cirugía ortopédica. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 2005.

Resulta útil disposar de valors normalitzats de referència de la població general. Les mitjanes i les desviacions estàndard (DE) de cadascuna de les dimensions del SF-36 a la població general espanyola s’han calculat per a cada sexe i grup d’edat per separat. A les Figures 24 i 25 podem veure els valors per a la població espanyola segons edat i sexe (home i dona, respectivament). Únicament s’inclouen els grups d’edat més freqüentment observats en aquest estudi.127,128

Les preguntes de la versió estàndard fan referència a les quatre setmanes anteriors a l’administració del qüestionari, encara que hi ha una versió aguda que avalua la setmana anterior a l’administració del qüestionari.

El qüestionari no està dissenyat per a proporcionar un índex global, encara que s’han proposat puntuacions resum de salut física i de salut mental, mitjançant la combinació de les respostes dels ítems. Les respostes de cada ítem es codifiquen i es transformen en dos components resum (o components estandarditzats): el Físic (PCS) i el Mental (MCS) que permeten comparar els valors obtinguts amb els valors poblacionals. Per a la població general espanyola, aquests dos components resum tenen una mitjana de 50 i una DE de 10, de manera que totes les puntuacions per sobre o per sota de 50 són millors o pitjors, respectivament, que les de la població general espanyola.


127. Alonso J, Regidor E, Barrio G, Prieto L, Rodríguez C, De la Fuente L. Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de Salud SF-36. Med Clin (Barc) 1998;111:410-6.

128. Becerra JA. Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes candidatos a cirugía ortopédica. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 2005.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki